วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่16
วันที่ 28 กันยายน 2555

บันทึกการเรียน

-วันนี้อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลแจกแท็บเล็ตว่านักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วเขียนในแผ่นกระดาษ
- อาจารย์พูดถึงงานที่ต้องมีส่งอาจารย์
* งานสัมภาษณ์เด็ก
*งานเล่านิทาน
*งานทำสือ
- อาจารย์การทำการประเมินและการบล็อกและบอกไปถึงการพัฒนาตนเองให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอให้รู้จักค้นหาสิ่งใหม่ต่างๆด้วยตนเอง รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ตน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่15

วันที่ 21 กันยายน 2555

บันทึกการเข้าเรียน

-อาจารย์เปิดblogger ของนักศึกษาพร้อมทั้งบอกวิธีและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข blog ของนักศึกษาแต่ละคน
-อาจารย์พูดถึงการประเมินผลงานนักศึกษา
                                    การประเมินผลจะพิจารณาจากการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
             วิธีการดำเนินงาน
                 ทําการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น 5 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม ทั้งรายวิชา      100   คะแนน
               1.1   การศึกษาค้นคว้า ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน 40 คะแนน ของรายวิชานี้
            ผลงานชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้ารายงาน และนำข้อมูลมานำเสนอต่อเพื่อนในชั้นเรียน
             ผลงานชิ้นที่ 2  ออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา
             ผลงานชิ้นที่ 3 จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะภาษาในสถานการณ์ต่างๆ
             ผลงานชิ้นที่ 4 จัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาในสถาศึกษา
                    1.2 การเขียนอนุทินหรือ blog 20 คะแนน
                    1.3 การเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนความสามารถในการจัดประสบการณ์ทาง  ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย 20 คะแนน
                    1.4 คุณธรรมจริยธรรม 10 คะแนน
                   1.5 การสอบปลายภาค 10 คะแนน

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่14


วันที่ 14 กันยายน 2555

บันทึกการเข้าเรียน
- อาจารย์ให้เพื่อนร้องเพลงต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว
- อาจารย์ให้เล่านิทานโดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้
1. เล่าไปวาดไป
2. เล่าไปตัดไป
3. เล่าไปพับไป
4. เล่าโดยใช้เชือก
กลุ่มดิฉันเล่าแบบเล่าไปวาดไป
เรื่องที่เล่าคือ เพื่อน

สรุปคุณค่าของการเล่านิทานโดยใช้เทคนิคการเล่าไปวาดไป
-ทำให้เด็กมีประสบการณ์ทางภาษาจากการฟังนิทาน
-ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการฟังนิทานผ่านทางภาษาที่ของผู้เล่านิทาน
-เด็กได้จินตนาการไปกับผู้เล่าและอาจให้เด็กลองวาดตามเพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาเขียนให้เด็กไปใช้ในการเขียนหนังสือได้ดีในอนาคต
-เด็กได้รู้จักคิด เชื่อมโยงภาษากับเหตุการณ์ต่างๆผ่านการฟังนิทานครั้งที่13

วันนศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555-อาจารย์ให้เข้าอบรมเรื่องอาเซียนกับการศึกษาของประเทศไทย
   กำเนิดอาเซียน
       อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
    สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน
รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์
สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง
   ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

ครั้งที่12

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม
             บันทึกการเข้าเรียน
- อาจารย์นักศึกษาให้คิดคำกลอนเลิกเหล้าช่วงออกพรรษา
กลุ่ม น สุราคือน้ำพิษ เลิกเถิดก่อนชีวิตจะวอดวาย
กลุ่ม ร เหล้าเบียร์คือยาพิษ อย่าหลงผิดคิดอาจลอง
กลุ่ม ต เลิกเหล้าเพื่อให้ทาน เลิกพาลด้วยการเลิกดื่มเหล้า
กลุ่ม บ งดเหล้าออกพรรษา ปีศาจสุราไม่ครองเมือง
กลุ่ม พ เหล้าทำลายจิต ทำลายชีวิตของคนไทย
กลุ่ม อ  ชีวิตจะแจ่มใส ถ้าไม่คิดดื่มสุรา
กลุ่ม ช สุราร้าย ทำลายชีวิตอย่าหลงผิดคิดดื่มสุรา
กลุ่ม ป เลิกดื่ม เลิกเหล้า เลิกจน
กลุ่ม ม ดื่มเหล้าเสียตังค์ เสียสติ
กลุ่ม ล คว่ำเเก้วเลิกเหล้า เพื่อครอบครัว
กลุ่ม ถ เพิ่มอายุ เพิ่มชีวิต ถ้าไม่คิดติดสุรา
กลุ่ม จ สุราทำร้ายจิต คิดสักนิดก่อนดื่มมัน
กลุ่ม ธ,ท สุรามีพิษร้าย อันตรายต่อชีวิต
กลุ่ม ส เลิกเหล้า เลิกจน เจริญ
กลุ่ม ว รักครอบครัว รักชีวิตคิดสักนิดก่อนดื่มเหล้า

-พร้อมทั้งอธิบายถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้เด็กปฐมวัย

-อาจารย์ให้นำเสนอรายงานการจัดประสบการณ์ภาษาโดยใช้เพลง พร้อมทั้งทำท่าและให้เพื่อนร้องตามได้


ครั้งที่11

วันที่24 สิงหาคม 2555


บันทึกการเข้าเรียน

- วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
- อาจารย์เปิดเพลง เกาะสมุย ให้ฟังและให้ร่วมกันตอบคำถามว่า ได้อะไรบ้างจากการฟังเพลงนี้ เพลงนี้บอกอะไรบ้าง
         - สถานที่ตั้ง
         - สถานที่ต่างๆ เช่น น้ำทะเล,หนังตะลุง,หินตาหินยาย,จุดชมวิว
         - ลักษณะของผู้คน เช่น ความมีน้ำใจ
         - ชักชวนให้ผู้คนสนใจ เพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋า
         - ดนตรีและเพลงไม่มีพรมแดนในการร้อง
-อาจารย์นัดหมายการมาทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้ในวันอาทิตย์นี้ เวลาบ่ายโมง

งานที่ได้รับมอบหมาย
1. แบ่งกลุ่ม 3 คนแล้วแต่งเพลงทำลงใน powerpoint พร้อมบอกถึงทำนองเพลงว่ามาจากเพลงอะไรและคุณค่าต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วย
2. จับฉลากเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่างกลุ่มดิฉันได้เล่าไปวาดไป powerpoint พร้อมบอกคุณค่าของนิทานต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วย
                   
                               *ทั้งสองกิจกรรมนำเสนอสัปดาห์หน้า*

ครั้งที่ 10


  วันที่ 19 สิงหาคม 2555

บันทึกการเข้าเรียน
-วันนี้เป็นวันที่เรียนชดเชย
-อาจารย์อธิบายถึงการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการทางภาษาโดยแนะนำกิจกรรมดังนี้
      1.กิจกรรมเล่าของรักของหวง เกิดการเรียนรู้ของเด็ก และ การเกิดความเชื่อมั่นในตัวเด็ก ของรักของหวงจะเป็นตัวสะท้อนการแสดงออกถึงความหมาย ใช้ภาษาแทนความรู้สึกของเด็ก
      2.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ให้นักศึกษาคิดข้อความประชาสัมพันธ์คนละ 1 เรื่อง และพูดให้เพื่อนฟัง ว่าการประชาสัมพันธ์ ต้องประกอบไปด้วย อะไรบ้างเช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร อย่างชัดเจน ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ 
 "ประชาสัมพันธ์โครงการเล่านิทานสานฝันเด็กไทยขึ้นในระหว่างวันที่19-20สิงหาคม
ณ หอ ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย "
     3. กิจกรรมเล่าข่าว :ลักษณะอ้างอิง,เรื่องจริง,ทบทวนเหตุการณ์,เรียงลำดับ,แปลงเหตุการณ์เป็นคำพูด มีวันเวลา อาจพบเห็นด้วยตนเอง หรือจากผู้อื่น
     4.การเล่าประสบการณ์ของตนเอง ทบทวนเหตุการณ์ เรียงลำดับ แปลงเหตุการณ์ เป็นคำพูด
     5.การโฆษณา :มีวัตถุประสงค์อย่างไร คิดวิเคราะห์,เชื่อมโยงหาคุณสมบัติ การโฆษณา ทำให้เด็กมีความรู้รอบตัวได้ สื่อใน โทรทัศน์ อันไหนที่เด็กชอบ
การโฆษณากับของรักของหวงจะต่างกัน เพราะการโฆษณาต้องคิดวิเคราะห์ และสามารถทำให้เด็กมีความรู้รอบตัวได้
     6.กิจกรรมเสียงกับท่าทาง : ให้นักศึกษาพูดชื่อตัวเองตามพยางค์..แล้วทำท่า และหันไปจำท่าทาง ทำท่าทางของเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆ
     7.กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ : ขยายความคิด
     8.กิจกรรมเกมการศึกษา :
     9.กิจกรรมเซ็นชื่อ : เพื่อเป็นประสบการณ์
     10. กิจกรรมเขียนสร้างสรรค์ :ครูผู้สอน เขียนเป็นเส้นอะไรก็ได้แล้วให้เด็กต่อเติมเป็นภาพต่างๆและให้เด็กบรรยายถึงภาพของตนเอง
สรุป
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นอาจจัดให้เด็กทำกิจกรรมวันละกิจกรรมเวียนกันไปใน
แต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เพื่อช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาสื่อสารต่างได้ดี